سرور مجازی هایبرید ایران


CPU 2 core
25% Complete

HDD 40GB
26% Complete

RAM 2GB
12% Complete

B.W 70 GB
23% Complete
VPS-Plan3(RAM2) قیمت از 290,000/ماهیانه
سفارش دهید

CPU 2 core
25% Complete

HDD 100GB
66% Complete

RAM 4GB
25% Complete

B.W 125 GB
41% Complete
VPS-Plan4(RAM4) قیمت از 370,000/ماهیانه
سفارش دهید

CPU 4 core
50% Complete

HDD 100GB
66% Complete

RAM 6GB
37% Complete

B.W 200 GB
66% Complete
VPS-Plan5(RAM6) قیمت از 460,000/ماهیانه
سفارش دهید

CPU 4 core
50% Complete

HDD 100GB
66% Complete

RAM 8GB
50% Complete

B.W 200 GB
66% Complete
VPS-Plan6(RAM8) قیمت از 580,000/ماهیانه
سفارش دهید

CPU 6 core
75% Complete

HDD 100GB
66% Complete

RAM 12GB
75% Complete

B.W 250 GB
83% Complete
VPS_Plan7(RAM12) قیمت از 750,000/ماهیانه
سفارش دهید

CPU 8 core
100% Complete

HDD 150GB
100% Complete

RAM 16GB
100% Complete

B.W 300 GB
100% Complete
VPS_Plan8(16RAM) قیمت از 980,000/ماهیانه
سفارش دهید