هاست اشتراکی لینوکس ابری

اقتصادی-cpanel
 • 10G SAS SSD حجم
 • 200G ترافیک
 • 1 ادان دامین
 • نامحدود هسته
 • نامحدود رم
اقتصادی-دایرکت ادمین
 • 10G SAS SSD حجم
 • 200G ترافیک
 • 1 ادان دامین
 • نامحدود هسته
 • نامحدود رم
ویژه-cpanel
 • 20G SAS SSD حجم
 • 300G ترافیک
 • 2 ادان دامین
 • نامحدود هسته
 • نامحدود رم
ویژه-دایرکت ادمین
 • 20G SAS SSD حجم
 • 300G ترافیک
 • 2 ادان دامین
 • نامحدود هسته
 • نامحدود رم
استاندارد-cpanel
 • 50G SAS SSD حجم
 • نامحدود ترافیک
 • 6 ادان دامین
 • نامحدود هسته
 • نامحدود رم
استاندارد-دایرکت ادمین
 • 50G SAS SSD حجم
 • نامحدود ترافیک
 • 6 ادان دامین
 • نامحدود هسته
 • نامحدود رم
توسعه دهنده-cpanel
 • 80G SAS SSD حجم
 • نامحدود ترافیک
 • 7 ادان دامین
 • نامحدود هسته
 • نامحدود رم
توسعه دهنده - دایرکت ادمین
 • 80G SAS SSD حجم
 • نامحدود ترافیک
 • 7 ادان دامین
 • نامحدود هسته
 • نامحدود رم